Preguntes més freqüents

 1.- Què és l’Associació d’Ensenyament de Formació Professional?

 

L’Associació és el lloc de trobada dels centres de Formació Professional, qualsevol que sigui el seu perfil, que volen impulsar les seves relacions amb el món empresarial, contribuir a la creació d’una xarxa de centres amb capacitat per compartir experiències, projectes i bones pràctiques, i sobretot, que volen contribuir al desenvolupament i la potenciació del Sistema de Formació Professional.

La nostra vocació és impulsar una més gran presència pública dels centres que imparteixen Formació Professional. L’Associació vol ser un referent a tots els nivells, davant les institucions, les organitzacions socials, fins a esdevenir l’altaveu dels centres de formació i transmetre a la societat la seva visió del present i el futur de la Formació Professional.

 

2.- Quines són les finalitats de l’Associació?

 

a) Promoure i gestionar el portal www.asefp.org com a punt de trobada dels centres que imparteixen Formació Professional i les empreses.

b) Desenvolupar actuacions que facilitin les relacions entre els centres i el món empresarial.

c) Recolzar els centres en la relació amb el seu entorn empresarial.

d) Promoure actuacions de promoció de la Formació Professional principalment en col·laboració amb el món empresarial.

e) Fomentar la col·laboració entre els centres i entitats que formen part de l’Associació.

f) Proveir serveis diversos als centres i entitats que integren l’Associació.

g) Proveir serveis diversos al teixit social i empresarial dins l’àmbit de la Formació Professional.

 

3.- Quines altres activitats portarà a terme l’Associació?

 

Anualment se celebrarà un Congrés que permeti donar a conèixer les bones pràctiques en la relació entre els centres de Formació Professional i les empreses. En el seu marc tindrà lloc l’Assemblea General de l’Associació.

4.- Qui pot pertànyer a l’Associació?

 

L’Associació és oberta a tots els centres que imparteixen Formació Professional, reglada i no reglada, tant públics com privats, que estiguin inscrits en el Registre Estatal de Centres Docents no Universitaris.

 

5.- Els centres públics poden formar part de l’Associació?

 

La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, estableix en el seu article 2 (Contingut i principis), punt 6: “Les entitats públiques podran exercir el dret d’associació entre elles o amb particulars, com a mesura de foment i recolzament, sempre que ho facin en igualtat de condicions amb aquests, amb la finalitat d’evitar una posició de domini en el funcionament de l’associació.”

L’article 3 estableix també que podran constituir associacions, i formar-ne part, les persones físiques i les persones jurídiques, tant públiques com privades.

6.- Què cal fer per associar-se?

 

Els centre que imparteixen Formació Professional que desitgin formar part de l’Associació, hauran de sol·licitar l’admissió amb un escrit adreçat al secretari de la Junta Directiva.

Trobareu els detalls, així com la sol·licitud d’admissió on line a l’apartat corresponent del web.

 

7.- Cal fer algun tipus de pagament?

 

El bon funcionament de l’Associació fa necessària una implicació activa dels seus membres. S’ha establert una quota mensual de 35€.

 

8.- Com és elegida la Junta Directiva?

 

Els integrants de la Junta Directiva són elegits per l’Assemblea General, formada per un màxim de dotze membres amb les següents atribucions: president, vicepresident, tresorer, secretari i vocals.

Els representants dels centres membres que desitgin incorporar-se a la Junta Directiva, podran sol·licitar-ho per escrit al Secretari, per tal de ser proposats a l’Assemblea General, que es reuneix si més no amb caràcter anual.

La voluntat de l’Associació és afavorir la renovació periòdica de la Junta Directiva i donar pas a tothom que es vulgui implicar en la seva gestió.